வெறுக்கத்தக்கதே பிராமணீயம்!

Publisher:
Author:

75.00

வெறுக்கத்தக்கதே பிராமணீயம்!

75.00

 

வெறுக்கத்தக்கதா பிராமணியம்? என்ற சோ-வின் தொடருக்கு விடுதலையில் ஆசிரியர் வீரமணி வெறுக்கத்தக்கதே பிராமணீயம்! எனும் தலைப்பில் மறுப்புக் கட்டுரைகள் எழுதி, அந்த கட்டுரைகள் இப்போது நூல் வடிவில் உள்ளது.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days